Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jastków.

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie na rok szkolny 2020/2021


1. Dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Jastków przyjmowane są do oddziału przedszkolnego na podstawie pisemnego wniosku rodziców dziecka dokonanego w sekretariacie szkoły w terminie od 18 lutego 2020 do 6 marca 2020 r. Formularz wniosku o przyjecie do oddziału przedszkolnego dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do oddziału przedszkolnego w przypadku wolnych miejsc, w wyniku postępowania uzupełniającego.
3. Rodzice dziecka, kandydata do szkoły spoza obwodu, składają pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły od 11 maja 2020 do 25 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych nastąpi w dniach 9‐25 marca 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 maja ‐ 10 czerwca 2020 r.
5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 26 marca 2020 r.
‐ w postępowaniu uzupełniającym w dniu 12 czerwca 2020 r.
6. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Ożarowie w postaci pisemnego oświadczenia :
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca ‐ 8 kwietnia 2020 r.
‐ w postępowaniu uzupełniającym od 15 czerwca ‐ 22 czerwca 2020 r.
Formularz oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje:
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym 09 kwietnia 2020 r.
‐ w postępowaniu uzupełniającym 23 czerwca 2020 r.
8. Rodzice:
‐ zamierzający zapisać dziecko do innej szkoły poza jego obwodem,
‐ starający się o odroczenie dziecku obowiązku szkolnego,
‐ gdy dziecko zmieniło miejsce zamieszkania lub przebywa za granicą
zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących ww. sytuacji do sekretariatu do 31 sierpnia 2020


Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie na rok szkolny 2020/2021


1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka dokonanego w sekretariacie szkoły w terminie od 11 marca 2020 do 25 marca 2020 r. Formularz karty zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej (załącznik nr 1).
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej w przypadku wolnych miejsc, w wyniku postępowania uzupełniającego.
3. Rodzice dziecka, kandydata do szkoły spoza obwodu, składają pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły od 20‐29 maja 2020r. w sekretariacie szkoły. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej (załącznik nr 2).
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków i przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych nastąpi w dniach 26 marca ‐16 kwietnia 2020 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 1‐16 czerwca 2020 r.
5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 17 kwietnia 2020 r.
‐ w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 czerwca 2020 r.
6. Rodzice kandydata potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w Ożarowie w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3):
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym od 20‐29 kwietnia 2020 r.
‐ w postępowaniu uzupełniającym od 18‐25 czerwca 2020 r.
Formularz oświadczenia dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły następuje:
‐ w postępowaniu rekrutacyjnym 30 kwietnia 2020 r
‐w postępowaniu uzupełniającym 26 czerwca 2020 r.
8. Rodzice:
‐ zamierzający zapisać dziecko do innej szkoły poza jego obwodem,
‐ starający się o odroczenie dziecku obowiązku szkolnego,
‐ gdy dziecko zmieniło miejsce zamieszkania lub przebywa za granicą zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących ww. sytuacji do sekretariatu do 31 sierpnia 2020 r.


Pliki do pobrania: