Szkoła Podstawowa
im.
Anny
i
Andrzeja Nowaków
w Ożarowie

Kontakt:
608 006 127

Komunikat

Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:
2 listopada 2020 r.
22 grudnia 2020 r.
30 kwietnia 2021 r.
4 maja 2021 r.
25, 26, 27 maja 2021 r. (dni egzaminów zewnętrznych dla klasy VIII)
4 czerwca 2021 r.

W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Komunikat

Informuję, że w razie konieczności przejścia szkoły na tryb pracy zdalnej bądź hybrydowej (część klas pracuje w systemie stacjonarnym, część w systemie zdalnym) wszystkich uczniów i nauczycieli będą obowiązywać Procedury organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zarządzeniem Dyrektora z dnia 23 września 2020 r. W/w procedury stanowią załącznik do komunikatu.
Uczniowie, którzy nie posiadają do swojej dyspozycji sprzętu komputerowego, w razie konieczności pracy zdalnej, wypożyczają komputery szkolne. Rodzice w tym celu składają wniosek i podpisują umowę użyczenia, zapoznając się wcześniej z Regulaminem (akceptowane będą skany tych dokumentów). Regulamin, wniosek i umowa stanowią załącznik do komunikatu.

Procedury»

Regulamin, wniosek i umowa»


Informacja o regulowaniu płatności za obiady

Wpłat za posiłki szkolne dokonują Państwo tylko w formie przelewu (albo za pomocą systemu PayByNet po zalogowaniu się na www.jastkow.pl, albo w formie przelewu tradycyjnego na indywidualny rachunek bankowy dziecka).
Rodzice którzy w zeszłym roku szkolnym płacili przez Internet płacą dalej na takich samych zasadach.
Nowo zapisane dzieci na obiady otrzymają tzw. "bilet" i logują się na stronie internetowej www.jastkow.pl.
Wpłata musi być dokładnie w takiej wysokości jaka widnieje na koncie dziecka.
Za obiady płacimy do 15-dnia każdego następnego miesiąca ( tzn. za wrzesień do 15 października i analogicznie następne miesiące). Po przekroczeniu terminu naliczane są ustawowe odsetki. Cena obiadów pozostaje bez zmian.
Zupa - 2,20 zł,
II danie ‐ 3,20 zł
Wszystkie informacje dostępne są w sekretariacie szkoły pod nr. 815017819

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych »


Organizacja dowozu uczniów do szkoły już od 1 września

Już 1 września uczniowie uprawnieni do dowozu będą mogli korzystać z przejazdów autobusem. Od 2 września autobus będzie kursował o takich samych godzinach jak w roku ubiegłym. Obowiązują też te same przystanki. Szczegółowy rozkład w załączeniu. W autobusie obowiązują uczniów takie same zasady jak w transporcie publicznym, czyli obowiązkowo założona maseczka ochronna. Uczniowie zajmują stałe miejsca w autobusie. Rodzeństwo siada obok siebie. Autobus będzie dezynfekowany po każdym kursie. W załączeniu wytyczne GIS, MZ, MEN dotyczące transportu publicznego.

Rozkłady jazdy»

Wytyczne GIS, MZ, MEN dotyczące transportu »


Szkolne procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii i zasady organizacji zadań na wypadek czasowego ograniczenia pracy szkoły

Od 1 września szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz Gminy Jastków. W załączeniu zamieszczone są szczegółowe procedury organizacji pracy naszej szkoły w czasie pandemii oraz zasady organizacji zadań związanych z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID‐19, w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID‐19 »

Zasady organizacji zadań związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły»


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

1 września 2020 r. (wtorek) rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 formie stacjonarnej.

Z uwagi na trwającą pandemię wirusa COVID-19 zobowiązani jesteśmy do przestrzegania reżimu sanitarnego i wytycznych MZ, GIS, dlatego nie przewidujemy ogólnoszkolnej uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9.00 i od razu udają się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami. Dyrektor powita wszystkich uczniów i przekaże najważniejsze informacje za pomocą videokonferencji.

Przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i przestrzegają dystansu społecznego min. 1,5 m. Nie ma nakazu używania na terenie szkoły maseczek ochronnych.

Do budynku nie mogą wchodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie lub w izolacji.

Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym (klasy: I, II, III, IV, V, VI i VIII) oraz wejściem przy sali gimnastycznej (dzieci oddziału przedszkolnego i klasy VII). Prosimy o niezatrzymywanie się na korytarzach szkolnych i udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych:

 • Oddział przedszkolny ‐ sala 5
 • Klasa I ‐ sala 10
 • Klasa II ‐ sala 8
 • Klasa III ‐ sala 4
 • Klasa IV ‐ sala 6
 • Klasa V ‐ sala 7
 • Klasa VI ‐ sala 3
 • Klasa VII ‐ sala 11(wejście klatką schodową obok sali gimnastycznej)
 • Klasa VIII ‐ sala 9
 • Bardzo prosimy, aby uczniowie klas II - VIII weszli do szkoły bez rodziców. Rodzice dzieci młodszych klas muszą przy wejściu dezynfekować ręce i posiadać maseczki ochronne.

  Zebranie z rodzicami ‐ 31 sierpnia godz. 17.00

  Z uwagi na trwającą pandemię i konieczność organizowania pracy szkoły w warunkach reżimu sanitarnego chcemy spotkać się z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego ‐ 31 sierpnia o godz. 17.00, aby szczegółowo omówić procedury obowiązujące w szkole od 1 września 2020 r.

  Rodzice przychodzą do szkoły w maseczce zakrywającej usta i nos oraz dezynfekują ręce przy wejściu, zachowują dystans społeczny min. 1,5 m.

  Do budynku nie mogą wchodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie lub w izolacji.

  Do szkoły rodzice wchodzą wejściem głównym (rodzice uczniów klas: I, II, III, IV, V, VI i VIII) oraz wejściem przy sali gimnastycznej (rodzice dzieci oddziału przedszkolnego i klasy VII). Prosimy o niezatrzymywanie się na korytarzach szkolnych i udawanie się bezpośrednio do sal lekcyjnych:

 • Oddział przedszkolny ‐ sala 5
 • Klasa I ‐ sala 10
 • Klasa II ‐ sala 8
 • Klasa III ‐ sala 4
 • Klasa IV ‐ sala 6
 • Klasa V ‐ sala 7
 • Klasa VI ‐ sala 3
 • Klasa VII ‐ sala 11(wejście klatką schodową obok sali gimnastycznej)
 • Klasa VIII ‐ sala 9

 • Bezpieczny powrót do szkoły

  Bezpieczny powrót do szkoły

  Powiększ»

  Bezpieczny powrót do szkoły

  Powiększ»


  Wracamy do szkoły
  ‐ najważniejsze pytania i odpowiedzi

  Na stronie internetowej MEN znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, dotyczących bezpiecznego powrotu uczniów do szkół (link poniżej).

  Powrót do szkoły 0 pytania i odpowiedzi»

  MEN i GIS rekomenduje skorzystanie z aplikacji ProteGO Safe, która:
  ‐ powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem,
  ‐ informuje, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich,
  ‐ jest wiarygodnym i sprawdzonym źródłem wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  Więcej o Protego‐GO »


  Wracamy do szkoły
  ‐ wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej

  Od 1 września szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

  Szczegółowe informacje dostępne na stronie w linku poniżej.

  Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych»


  Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII

  W terminie 1‐18 września 2020 roku rodzice uczniów klas VII i VIII mogą składać wnioski o finansowe wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach programu stypendialnego "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020/2021". Program jest współfinansowany ze środków EFS, budżetu państwa i Województwa Lubelskiego.

  Wnioski przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Szczegóły dotyczące stypendium oraz zasad składania wniosków, a także niezbędne formularze dostępne są na stronie w linku poniżej.

  Szczegóły dotyczące stypendium»


  Informacje dotyczące kart pracy oraz wyprawki dla oddziału przedszkolnego

  Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące kart pracy oraz wyprawki dla uczniów oddziału przedszkolnego.

  Karty pracy »

  Wyprawka»


  Informacje dotyczące kart pracy oraz wyprawki dla oddziału przedszkolnego

  Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące kart pracy oraz wyprawki dla uczniów oddziału przedszkolnego.

  Karty pracy »

  Wyprawka»  Logo

  Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak mądrość, uczciwość i szczęście. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia. Budujemy w naszych wychowankach poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, odpowiedzialności i wiary w siebie. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy dla nich przykładem postępowania opartego na ogólnoludzkich wartościach. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych. Nasza praca przynosi nam wszystkim szacunek, uznanie i satysfakcję a społeczeństwu zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych obywateli kraju.